Silo Manager - OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV, Free State

 • Free State
 • Salary: Market Related
 • Job Type: Permanent
 • Posted by OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV on Friday, May 22, 2020
 • Reference: 13368
 • Apply before Friday, May 29, 2020 - 3 Days left

Vacancy Details

Employer: OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OVMain purpose of the position: 


The effective management of the two Silos to ensure optimal profitability. 


Minimum Requirements:               • Grade 12

 • 4 years Grain/Silo experience

 • Fumigation certificate

 • Grain grading certificates completed

 • Previous experience in the supervision and/or management of staff 


Skills • Sound communication and language skills in Afrikaans and English;

 • Excellent interpersonal skills;

 • Computer literate;

 • Strong administrative skills and organisation ability

 • Experience in the management of budgets and costs

 • Strong leadership skills

 • Sound knowledge of the market and business environment

 • Business insight 


Responsibilities:  • Manage Silo to budget

 • Management of staff

 • Management of customer service

 • Ensure sound financial practices within the department

 • Manage Silo administrative functions


We are committed to transformation through the appointment of persons from designated groups and potential candidates from these groups will enjoy preference.

Should you not have heard from us within 14 days after the closing date please consider your application as unsuccessful.


Kern doel van die pos: 


Effektiewe bestuur van die twee silos ten einde winsgewendheid te verseker. 


Minimum Vereistes:  • Graad 12

 • 4 Jaar Graan/Silo ondervinding

 • Berokings kursus voltooi

 • Gradeeringskursusse voltooi

 • Vorige ondervinding in effektiewe toesighouding en/of bestuur van personeel 


Vaardighede:  • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans en Engels

 • Rekenaarvaardig

 • Sterk administratiewe vaardighede en organisasie vermoë

 • Ondervinding in die bestuur van begrotings en kostes

 • Goeie interpersoonlike vaardighede

 • Sterk leierseienskappe

 • Goeie kennis van die mark en besigheidsomgewing

 • Besigheidsinsig 


Verantwoordelike • Bestuur silo teenoor begroting

 • Bestuur van personeel

 • Bestuur van kliëntediens

 • Verseker gesonde finansiële bestuur en praktyke binne die afdeling

 • Bestuur silo administratiewe funksies


Ons is verbind tot transformasie deur die aanstelling van persone vanuit die aangewese groepe en sal voornemende kandidate vanuit hierdie groepe voorkeur geniet.

Indien u nie binne 14 dae na die sluitingsdatum van ons verneem het nie, geliewe u aansoek as onsuksesvol te beskou.

 


Apply before Friday, May 29, 2020 - 3 Days left Companies may expire jobs at their own discretion. If you have not received a response within two weeks, your application was most likely unsuccessful.
32 people have viewed this job.
A JOB HANDPICKED JUST FOR YOU X

Similar Jobs

More OOS VRYSTAAT KAAP BEDRYF BPK / OPERATIONS LTD - OV Jobs